Bemærk: Hvemstemmerhvad.dk er senest opdateret med oplysninger fra folketingssamlingen 2016-2017 1.
Har du brug for nyere tal, kan du kontakte os eller prøve via ft.dk.

Koalitionen S+DF+SF+RV+V+EL+KF+LA+ALT


Listen nedenfor viser de afstemninger, hvor partierne Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre og Venstre og Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance og Alternativet tilsammen har udgjort den vindende koalition.

Se også listen over de oftest vindende koalitioner.

Oversigten omfatter valgperioden:
Folketinget

Afstemning Dato Stemme
3. behandling af L 209: Om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis.. Endelig vedtagelse 2017-06-02 For
3. behandling af L 180: Om økonomisk regulering af netvirksomheder m.v.. Endelig vedtagelse 2017-06-02 For
3. behandling af L 202: Om praktikpladsafhængigt bidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag m.v.. Endelig vedtagelse 2017-06-02 For
3. behandling af L 213: Om modregning i den enkelte kommunes statstilskud ved overførsel af midler fra kommunale varmeforsyningsvirksomheder m.v.. Endelig vedtagelse 2017-06-02 For
2. (sidste) behandling af B 90: Om afskaffelse af den midlertidige fritagelse fra Digital Post.. Endelig vedtagelse 2017-06-02 For
3. behandling af L 150: Om tidlig forebyggende indsats efter serviceloven, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen og visse andre ændringer på det sociale område.. Endelig vedtagelse 2017-06-02 For
2. (sidste) behandling af B 99: Om flere ressourcer og flere årsværk til SKATs indsatsområder.. Endelig vedtagelse 2017-06-02 For
3. behandling af L 103: Om kildeartsbegrænsning af underskud fra fysiske personers investeringer i visse anpartsprojekter.. Endelig vedtagelse 2017-06-02 For
3. behandling af L 194: Om kvalifikation af selvstændig erhvervsvirksomhed ved deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab på ligningsområdet.. Endelig vedtagelse 2017-06-02 For
3. behandling af L 210: Om udskydelse af indfasning af registreringsafgift på eldrevne køretøjer m.v.. Endelig vedtagelse 2017-06-02 For
3. behandling af L 207: Om oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling.. Endelig vedtagelse 2017-06-02 For
3. behandling af L 198: Om øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier m.v.. Endelig vedtagelse 2017-06-01 For
3. behandling af L 187: Om øget gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet.. Endelig vedtagelse 2017-06-01 For
3. behandling af L 124: Om valg på personlige stemmer.. Endelig vedtagelse 2017-06-01 For
3. behandling af L 125: Om indførelse af prioriteret sideordnet opstilling.. Endelig vedtagelse 2017-06-01 For
3. behandling af L 164: Om opfølgning på frikommuneforsøget 2012-2015.. Endelig vedtagelse 2017-06-01 For
3. behandling af L 197: Om udvidelse af landevejsprincippet.. Endelig vedtagelse 2017-06-01 For
Forslag til vedtagelse nr. V 119 (S,DF,V,EL,LA,ALT,RV,SF,KF) 2017-05-30 For
3. behandling af L 120: Om forsøg med selvkørende motorkøretøjer.. Endelig vedtagelse 2017-05-30 For
3. behandling af L 142: Om ændring af sanktionerne for kørsel i THC-påvirket tilstand og af regler om alkolåse.. Endelig vedtagelse 2017-05-30 For
Forslag til vedtagelse nr. V 110 (V,S,DF,LA,ALT,RV,SF,KF,IA,UFG,JF) 2017-05-29 For
3. behandling af L 176: Om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere.. Endelig vedtagelse 2017-05-23 For
3. behandling af L 177: Om mellemkommunal refusion ved efterværn på det sociale område.. Endelig vedtagelse 2017-05-23 For
3. behandling af L 178: Om ægtefællers økonomiske forhold.. Endelig vedtagelse 2017-05-23 For
3. behandling af L 179: Om ændringer som følge af lov om ægtefællers økonomiske forhold.. Endelig vedtagelse 2017-05-23 For
3. behandling af L 159: Om hygiejnekursus for visse personer, der håndterer svin, m.v.. Endelig vedtagelse 2017-05-23 For
3. behandling af L 166: Om at undtage støtteordninger med standardomkostninger fra tilbudslovens regler m.v.. Endelig vedtagelse 2017-05-23 For
3. behandling af L 173: Om Politiets Efterretningstjenestes og Forsvarets Efterretningstjenestes adgang til udlændingemyndighedernes registre og systemer m.v.. Endelig vedtagelse 2017-05-18 For
3. behandling af L 167 A: Om afvikling af kontaktpersonordningen.. Endelig vedtagelse 2017-05-18 For
3. behandling af L 139 B: Om ændring af forbuddet mod transport af våben m.v. mellem visse andre lande end Danmark.. Endelig vedtagelse 2017-05-16 For
3. behandling af L 172: Om markedsføring og salg af skadesforsikringsaftaler til forbrugere.. Endelig vedtagelse 2017-05-11 For
3. behandling af L 182 A: Om ændringer af diverse skatte- og afgiftsordninger.. Endelig vedtagelse 2017-05-11 For
3. behandling af L 134: Om biblioteksafgift for e-bøger og netlydbøger og ændring af biblioteksafgiftens undergrænse m.v.. Endelig vedtagelse 2017-05-09 For
3. behandling af L 152: Om tilskud til nyhedsmedier i grænselandet.. Endelig vedtagelse 2017-05-09 For
3. behandling af L 110: Om implementering af dele af Hongkongkonventionen.. Endelig vedtagelse 2017-05-09 For
3. behandling af L 140: Om arbejdsmiljø på Grønland og betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter m.v.. Endelig vedtagelse 2017-05-04 For
3. behandling af L 138: Om lønnede projektorienterede uddannelsesforløb i visse lande m.v.. Endelig vedtagelse 2017-05-02 For
Udvalgets indstilling 2017-04-27 For
3. behandling af L 127: Om oprettelse af en ny særtilskudspulje for kommuner og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet.. Endelig vedtagelse 2017-04-27 For
3. behandling af L 168: Om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.. Endelig vedtagelse 2017-04-27 For
Eventuelt: 3. behandling af L 169: Om agentur for Retshåndhævelsessamarbejde og Europol.. Endelig vedtagelse 2017-04-27 For
3. behandling af L 129: Om international kompetence i ægteskabssager på Færøerne.. Endelig vedtagelse 2017-04-25 For
2. (sidste) behandling af B 141: Om statsregnskabet for finansåret 2015.. Endelig vedtagelse 2017-04-25 For
3. behandling af L 143: Om medfinansiering af Center for Boligsocial Udvikling, mulighed for afskæring af klageadgang og ejerlejlighedsopdeling.. Endelig vedtagelse 2017-04-20 For
3. behandling af L 117: Om videnskabelig uredelighed m.v.. Endelig vedtagelse 2017-04-20 For
3. behandling af L 118: Om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond.. Endelig vedtagelse 2017-04-20 For
3. behandling af L 112: Om implementering af visse direktiver på det arbejds- og ansættelsesretlige område for søfarende m.v.. Endelig vedtagelse 2017-04-04 For
3. behandling af L 116: Om stedbestemt information.. Endelig vedtagelse 2017-03-28 For
3. behandling af L 7: Om Haagerkonventionen af 2007.. Endelig vedtagelse 2017-03-21 For
Udvalgets indstilling 2017-03-14 For
3. behandling af L 50: Om obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere m.v. . Endelig vedtagelse 2017-03-14 For
3. behandling af L 115: Om tillægsbevilling for finansåret 2016.. Endelig vedtagelse 2017-03-02 For
3. behandling af L 55: Om udstedelse af legitimationskort.. Endelig vedtagelse 2017-03-02 For
Udvalgets indstilling 2017-02-28 For
3. behandling af L 99: Om godtgørelse til forældre, der har mistet et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet. . Endelig vedtagelse 2017-02-28 For
Forslag til vedtagelse nr. V 40 (DF,S,V,EL,LA,ALT,RV,SF,KF) 2017-02-23 For
3. behandling af L 109: Om opfølgning på folkeskolereformen m.v.. Endelig vedtagelse 2017-02-21 For
3. behandling af L 52: Om offentliggørelse af tilsynssager, adgang til at give påbud, ændring af Psykolognævnets sammensætning m.v.. Endelig vedtagelse 2017-02-21 For
3. behandling af L 72: Om telefonforkyndelse, magtanvendelse i grønlandske anstalter samt tilhold, opholdsforbud og bortvisning m.v.. Endelig vedtagelse 2017-02-02 For
3. behandling af L 77: Om nedsættelse af miljøbidraget til skrotning af biler m.v.. Endelig vedtagelse 2017-02-02 For
Udvalgets indstilling 2017-01-31 For
3. behandling af L 95: Om etablering af en bisidderordning på sundhedsområdet m.v.. Endelig vedtagelse 2017-01-26 For
3. behandling af L 65: Om effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning m.v.. Endelig vedtagelse 2017-01-19 For
3. behandling af L 66: Om adresseloven.. Endelig vedtagelse 2017-01-19 For
3. behandling af L 92 A: Om videreførelse af vurderinger af landets faste ejendomme m.v.. Endelig vedtagelse 2017-01-10 For
2. (sidste) behandling af B 27: Folketingets Ombudsmands beretning for 2015.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
3. behandling af L 62: Om hørekrav for førere af visse motorkøretøjer.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
3. behandling af L 91: Om diverse ændringer på vindmølleområdet.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
3. behandling af L 82: Om opholdstilladelse med henblik på ansættelse på forskningscenteret European Spallation Sourceess i Sverige m.v.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
3. behandling af L 85: Om justering af arbejdsgiverbidrag og midlertidige bonusordninger for 2017 m.v.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
3. behandling af L 88: Om øvre grænse for kursusuger i årselevberegning på efterskoler m.v.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
3. behandling af L 89: Om voksenundervisning for tosprogede m.m.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
3. behandling af L 80: Om jobordning for veteraner.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
3. behandling af L 60: Om fjernelse af køretøjer på statsveje og om langsomme køretøjer på motorveje over faste forbindelser.. 3. behandling af lovforslag nr. L 60: 2016-12-19 For
3. behandling af L 83: Om sikringsmæssige foranstaltninger for nukleart materiale og nukleare anlæg.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
3. behandling af L 84: Om beløb til Grønlands Selvstyre for visse spil.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
3. behandling af L 61: Om varetagelse af betalingsanlæg på brugerfinansieret infrastruktur m.v.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
Udvalgets indstilling 2016-12-15 For
3. behandling af L 31: Om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019.. Endelig vedtagelse 2016-12-15 For
3. behandling af L 57: Om ikraftsættelse for Færøerne af visse bestemmelser i adoptionsloven.. Endelig vedtagelse 2016-12-15 For
3. behandling af L 64: Om organisering og finansiering af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats m.v.. Endelig vedtagelse 2016-12-15 For
3. behandling af L 68: Om it-beredskab i el- og naturgassektorerne m.v.. Endelig vedtagelse 2016-12-15 For
3. behandling af L 46: Om indfødsrets meddelelse.. Endelig vedtagelse 2016-12-15 For
1. del af 3. behandling af L 1: Om forslag til finanslov for finansåret 2017.. æf. nr. 51 (finansministeren) 2016-12-14 For
Forslag til vedtagelse nr. V 22 (S, V, LA, RV, SF og KF) 2016-12-13 For
3. behandling af L 16: Om ændring af reglerne for tinglysning og realkreditbelåning vedrørende visse tele-, energiforsynings- og vandforsyningsvirksomheder.. Endelig vedtagelse 2016-12-13 For
3. behandling af L 19: Om strakstilhold.. Endelig vedtagelse 2016-12-13 For
3. behandling af L 22: Om tidsbegrænsning af erhvervslejeaftaler og vurdering af markedslejen m.v.. Endelig vedtagelse 2016-12-08 For
Eventuelt: 3. behandling af L 96: Om udvidelse af dækningsområdet for garantifonden for skadesforsikringsselskaber m.v.. Endelig vedtagelse 2016-12-08 For
3. behandling af L 8: Om opfølgning på socialtilsynsreformen m.v.. Endelig vedtagelse 2016-12-06 For
3. behandling af L 24: Om styrket indsats mod piratkopiering ved etablering af en enhed om håndhævelse og piratkopiering m.v. . Endelig vedtagelse 2016-12-01 For
3. behandling af L 29: Om tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform og forskellige andre ændringer.. Endelig vedtagelse 2016-12-01 For
3. behandling af L 35: Om nedlæggelse af Marinehjemmeværnsinspektoratet og Flyverhjemmeværnsinspektoratet.. Endelig vedtagelse 2016-12-01 For
3. behandling af L 5: Om fremtidsfuldmagter på det sociale område m.v. . Endelig vedtagelse 2016-12-01 For
3. behandling af L 6: Om ret til at få indsat en markering i CPR om, at borgeren ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn.. Endelig vedtagelse 2016-12-01 For
3. behandling af L 32: Om rådighedsløn til personer, der har nået folkepensionsalderen m.v.. Endelig vedtagelse 2016-11-29 For
3. behandling af L 26 A: Om forskellige ændringer af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven og skattekontrolloven m.v.. Endelig vedtagelse 2016-11-29 For
3. behandling af L 25 B: Om ændring af fusionsskatteloven og selskabsskatteloven.. Endelig vedtagelse 2016-11-29 For
3. behandling af L 15: Om etablering af en ny jernbane til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg.. Endelig vedtagelse 2016-11-29 For
3. behandling af L 21: Om behandling af erstatningssager om overtrædelser af konkurrenceretten.. Endelig vedtagelse 2016-11-29 For
Kun de seneste 100 afstemninger vises.
CC-BY 4.0 licens        [ Kontakt ] [ FAQ ]