Koalitionen S+DF+SF+RV+V+EL+KF+LA+ALT


Listen nedenfor viser de afstemninger, hvor partierne Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre og Venstre og Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance og Alternativet tilsammen har udgjort den vindende koalition.

Se også listen over de oftest vindende koalitioner.

Oversigten omfatter valgperioden:
Folketinget

Afstemning Dato Stemme
3. behandling af L 117: Om videnskabelig uredelighed m.v.. Endelig vedtagelse 2017-04-20 For
3. behandling af L 118: Om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond.. Endelig vedtagelse 2017-04-20 For
3. behandling af L 143: Om medfinansiering af Center for Boligsocial Udvikling, mulighed for afskæring af klageadgang og ejerlejlighedsopdeling.. Endelig vedtagelse 2017-04-20 For
3. behandling af L 112: Om implementering af visse direktiver på det arbejds- og ansættelsesretlige område for søfarende m.v.. Endelig vedtagelse 2017-04-04 For
3. behandling af L 116: Om stedbestemt information.. Endelig vedtagelse 2017-03-28 For
3. behandling af L 7: Om Haagerkonventionen af 2007.. Endelig vedtagelse 2017-03-21 For
Udvalgets indstilling 2017-03-14 For
3. behandling af L 50: Om obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere m.v. . Endelig vedtagelse 2017-03-14 For
3. behandling af L 55: Om udstedelse af legitimationskort.. Endelig vedtagelse 2017-03-02 For
3. behandling af L 115: Om tillægsbevilling for finansåret 2016.. Endelig vedtagelse 2017-03-02 For
3. behandling af L 99: Om godtgørelse til forældre, der har mistet et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet. . Endelig vedtagelse 2017-02-28 For
Udvalgets indstilling 2017-02-28 For
Forslag til vedtagelse nr. V 40 (DF,S,V,EL,LA,ALT,RV,SF,KF) 2017-02-23 For
3. behandling af L 109: Om opfølgning på folkeskolereformen m.v.. Endelig vedtagelse 2017-02-21 For
3. behandling af L 52: Om offentliggørelse af tilsynssager, adgang til at give påbud, ændring af Psykolognævnets sammensætning m.v.. Endelig vedtagelse 2017-02-21 For
3. behandling af L 72: Om telefonforkyndelse, magtanvendelse i grønlandske anstalter samt tilhold, opholdsforbud og bortvisning m.v.. Endelig vedtagelse 2017-02-02 For
3. behandling af L 77: Om nedsættelse af miljøbidraget til skrotning af biler m.v.. Endelig vedtagelse 2017-02-02 For
Udvalgets indstilling 2017-01-31 For
3. behandling af L 95: Om etablering af en bisidderordning på sundhedsområdet m.v.. Endelig vedtagelse 2017-01-26 For
3. behandling af L 65: Om effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning m.v.. Endelig vedtagelse 2017-01-19 For
3. behandling af L 66: Om adresseloven.. Endelig vedtagelse 2017-01-19 For
3. behandling af L 92 A: Om videreførelse af vurderinger af landets faste ejendomme m.v.. Endelig vedtagelse 2017-01-10 For
3. behandling af L 82: Om opholdstilladelse med henblik på ansættelse på forskningscenteret European Spallation Sourceess i Sverige m.v.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
3. behandling af L 85: Om justering af arbejdsgiverbidrag og midlertidige bonusordninger for 2017 m.v.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
3. behandling af L 88: Om øvre grænse for kursusuger i årselevberegning på efterskoler m.v.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
3. behandling af L 89: Om voksenundervisning for tosprogede m.m.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
3. behandling af L 80: Om jobordning for veteraner.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
3. behandling af L 83: Om sikringsmæssige foranstaltninger for nukleart materiale og nukleare anlæg.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
3. behandling af L 84: Om beløb til Grønlands Selvstyre for visse spil.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
2. (sidste) behandling af B 27: Folketingets Ombudsmands beretning for 2015.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
3. behandling af L 60: Om fjernelse af køretøjer på statsveje og om langsomme køretøjer på motorveje over faste forbindelser.. 3. behandling af lovforslag nr. L 60: 2016-12-19 For
3. behandling af L 91: Om diverse ændringer på vindmølleområdet.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
3. behandling af L 61: Om varetagelse af betalingsanlæg på brugerfinansieret infrastruktur m.v.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
3. behandling af L 62: Om hørekrav for førere af visse motorkøretøjer.. Endelig vedtagelse 2016-12-19 For
Udvalgets indstilling 2016-12-15 For
3. behandling af L 31: Om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019.. Endelig vedtagelse 2016-12-15 For
3. behandling af L 57: Om ikraftsættelse for Færøerne af visse bestemmelser i adoptionsloven.. Endelig vedtagelse 2016-12-15 For
3. behandling af L 64: Om organisering og finansiering af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats m.v.. Endelig vedtagelse 2016-12-15 For
3. behandling af L 68: Om it-beredskab i el- og naturgassektorerne m.v.. Endelig vedtagelse 2016-12-15 For
3. behandling af L 46: Om indfødsrets meddelelse.. Endelig vedtagelse 2016-12-15 For
1. del af 3. behandling af L 1: Om forslag til finanslov for finansåret 2017.. æf. nr. 51 (finansministeren) 2016-12-14 For
3. behandling af L 19: Om strakstilhold.. Endelig vedtagelse 2016-12-13 For
Forslag til vedtagelse nr. V 22 (S, V, LA, RV, SF og KF) 2016-12-13 For
3. behandling af L 16: Om ændring af reglerne for tinglysning og realkreditbelåning vedrørende visse tele-, energiforsynings- og vandforsyningsvirksomheder.. Endelig vedtagelse 2016-12-13 For
3. behandling af L 22: Om tidsbegrænsning af erhvervslejeaftaler og vurdering af markedslejen m.v.. Endelig vedtagelse 2016-12-08 For
Eventuelt: 3. behandling af L 96: Om udvidelse af dækningsområdet for garantifonden for skadesforsikringsselskaber m.v.. Endelig vedtagelse 2016-12-08 For
3. behandling af L 8: Om opfølgning på socialtilsynsreformen m.v.. Endelig vedtagelse 2016-12-06 For
3. behandling af L 6: Om ret til at få indsat en markering i CPR om, at borgeren ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn.. Endelig vedtagelse 2016-12-01 For
3. behandling af L 24: Om styrket indsats mod piratkopiering ved etablering af en enhed om håndhævelse og piratkopiering m.v. . Endelig vedtagelse 2016-12-01 For
3. behandling af L 29: Om tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform og forskellige andre ændringer.. Endelig vedtagelse 2016-12-01 For
3. behandling af L 35: Om nedlæggelse af Marinehjemmeværnsinspektoratet og Flyverhjemmeværnsinspektoratet.. Endelig vedtagelse 2016-12-01 For
3. behandling af L 5: Om fremtidsfuldmagter på det sociale område m.v. . Endelig vedtagelse 2016-12-01 For
3. behandling af L 32: Om rådighedsløn til personer, der har nået folkepensionsalderen m.v.. Endelig vedtagelse 2016-11-29 For
3. behandling af L 26 A: Om forskellige ændringer af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven og skattekontrolloven m.v.. Endelig vedtagelse 2016-11-29 For
3. behandling af L 15: Om etablering af en ny jernbane til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg.. Endelig vedtagelse 2016-11-29 For
3. behandling af L 21: Om behandling af erstatningssager om overtrædelser af konkurrenceretten.. Endelig vedtagelse 2016-11-29 For
3. behandling af L 25 B: Om ændring af fusionsskatteloven og selskabsskatteloven.. Endelig vedtagelse 2016-11-29 For
2. (sidste) behandling af B 2: Om Danmarks ratifikation af Parisaftalen.. Endelig vedtagelse 2016-10-27 For
Udvalgets indstilling 2016-10-13 For
Udvalgets indstilling (godkendelse af stedfortrædere) 2016-09-06 For
Udvalgets indstilling (vedr. de grønlandske mandater) 2016-09-06 For
2. (sidste) behandling af B 197: Om et dansk bidrag til en international maritim operation med henblik på borttransport af rester fra Libyens kemiske våbenlager.. Endelig vedtagelse 2016-08-19 For
3. behandling af L 179: Om nedsættelse af færgetakster til og fra visse øer.. æf. nr. 1 (Roger Matthisen (ALT)) 2016-06-03 For
3. behandling af L 179: Om nedsættelse af færgetakster til og fra visse øer.. Endelig vedtagelse 2016-06-03 For
Eventuelt: 3. behandling af L 191 B: Om overgangsregel for ret til ferie for uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere, der overgår til integrationsydelse.. Endelig vedtagelse 2016-06-03 For
3. behandling af L 159: Om ændring af flere love som følge af forordning om markedsmisbrug m.v.. Endelig vedtagelse 2016-06-03 For
3. behandling af L 152: Om visse konsekvensændringer af lov om arbejdsskadesikring i Grønland.. Endelig vedtagelse 2016-06-03 For
3. behandling af L 182: Om forlængelse af forsøg med ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.. Endelig vedtagelse 2016-06-03 For
3. behandling af L 173: Om Energinet.dk's naturgasdistributionsvirksomhed m.v.. Endelig vedtagelse 2016-06-02 For
3. behandling af L 174: Om kroers, foreningers og virksomheders anvendelse af kongekronen.. Endelig vedtagelse 2016-06-02 For
3. behandling af L 164: Om udvidelse af patienterstatningsordningens dækningsområde.. Endelig vedtagelse 2016-06-02 For
3. behandling af L 153: Om inklusionsboliger.. Endelig vedtagelse 2016-06-02 For
3. behandling af L 175: Om meddelelse af indfødsret.. Endelig vedtagelse 2016-06-02 For
2. (sidste) behandling af B 101: Om bedre muligheder for erstatning til børn, der har været udsat for svigt og overgreb.. Endelig vedtagelse 2016-06-02 For
Forslag til vedtagelse nr. V 79 (EL, S, DF, V, LA, ALT, RV, SF, KF, IA, T og JF) 2016-06-02 For
3. behandling af L 42: Om videoafhøring af børn og unge i kriminalsager i Grønland m.v.. Endelig vedtagelse 2016-06-02 For
3. behandling af L 58: Om forbud mod GMO dyrkning m.v.. Endelig vedtagelse 2016-06-02 For
3. behandling af L 137: Om strafskærpelse, påbuds- og forbudsordning på dyreværnsområdet og ophævelse af krav om tilladelse til æglægningsbure.. Endelig vedtagelse 2016-06-02 For
Udvalgets indstilling 2016-05-31 For
3. behandling af L 102: Om anlæg af letbanen på Ring 3 m.v.. Endelig vedtagelse 2016-05-31 For
3. behandling af L 138: Om frit valg af tv-distributør, distribution af digital radio m.v. . Endelig vedtagelse 2016-05-31 For
Forslag til vedtagelse nr. V 75 (EL, S, DF, V, LA, ALT, RV, SF og KF) 2016-05-26 For
3. behandling af L 167: Om beredskabskommissioner og hjemmel til operativt samarbejde på beredskabsområdet m.v.. Endelig vedtagelse 2016-05-26 For
2. behandling af L 168: Om ændring af udlændingeloven.. æf. nr. 2 (udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg)) 2016-05-26 For
Eventuelt: 2. behandling af L 169: Om ophævelse af greencardordningen.. æf. nr. 2 (S, DF, EL og SF) 2016-05-26 For
3. behandling af L 120: Om landskabelige hensyn og inddragelse af offentligheden på miljøbeskyttelsesområdet.. Endelig vedtagelse 2016-05-19 For
3. behandling af L 119: Om elektronisk transaktioner på det indre marked. . 3. behandling af lovforslag nr. L 119: 2016-05-17 For
3. behandling af L 136: Om Offentlig Digital Post i forbindelse med størrelse på filer m.v. . 3. behandling af lovforslag nr. L 136: 2016-05-17 For
2. (sidste) behandling af B 193: Om statsregnskabet for finansåret 2014.. Endelig vedtagelse 2016-05-17 For
3. behandling af L 135: Om fremtidsfuldmagter.. Endelig vedtagelse 2016-05-12 For
3. behandling af L 149 A: Om skattefrihed for godtgørelse til visse asbestofre.. Endelig vedtagelse 2016-05-12 For
3. behandling af L 147: Om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). . Endelig vedtagelse 2016-05-10 For
3. behandling af L 148: Om konsekvensændringer m.v. som følge af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). . Endelig vedtagelse 2016-05-10 For
3. behandling af L 128: Om aktiviteter i det ydre rum.. Endelig vedtagelse 2016-05-03 For
2. (sidste) behandling af B 36: Om opsættende virkning i klagesager for borgere med handicap.. Endelig vedtagelse 2016-05-03 For
Udvalgets indstilling 2016-05-03 For
3. behandling af L 116: Om sikring af søfarendes økonomiske stilling m.v.. Endelig vedtagelse 2016-04-26 For
Udvalgets indstilling 2016-04-21 For
3. behandling af L 107: Om knive og blankvåben m.v.. Endelig vedtagelse 2016-04-21 For
3. behandling af L 117: Om revision af hjemmetræningsordningen.. Endelig vedtagelse 2016-04-21 For
Kun de seneste 100 afstemninger vises.
Buhl & Rasmussen
CC-BY 4.0 licens        [ Kontakt ] [ FAQ ]